สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกของไทย คือใคร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกของไทย คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร , 7 เดือน, รามคำแหง 12, ตำบลเกรียงไกร, 1240

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2429 ในขณะที่เขาอายุ 8 ปีได้รับการสถาปนาขึ้นหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินของกรมพระราชวังบวรนิเวศน์

เมื่อปี พ.ศ. 2428 ก็ไม่มีการจัดตั้งขึ้นอีกในฐานะกรมพระราชวังบวร ด้วยความคิดริเริ่มของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตำแหน่งกรมหลวงบวรนรามงคล

ไม่เหมาะสำหรับช่วงเวลาและอาจทำให้ชาวต่างชาติสับสนดังนั้นจึงได้สถาปนาบุตรชายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารขึ้นมาแทนตามแบบแผนนิยมในประเทศที่เจริญแล้วแทน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สมเด็จเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าอิสริยาลัยองค์สมเด็จเจ้าฟ้าวิชิตจิรประภาประภาเจ้าชายกรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์เจ้าชายกรมหลวงเพชรบุรีรัชกาลสิรินธรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ่อแห่งรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารมหาวชิรจรรย์ป่วยด้วยโรคไข้ไทฟอยด์และเสียชีวิตในวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนจันทรคติที่ 9 ของปีใหม่แห่งม้าปี 1256 พ.ศ. 2542 ในวันที่ 4 มกราคม 1894 เมื่อเขาอายุ 15 ปี, 6 เดือน

และรัชกาลที่ 5 ได้จัดตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารมหาวชิราวุธในรัชกาลที่ 5

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกของไทย คือใคร

Crown Prince The first His Majesty in Thailand is Crown Prince Prince Mahawajirunhit Crown prince

Crown Prince Prince Mahawajirunhit Crown prince Is the son of the King in the reign of King Rama V, who was born in the reign of Queen Sawangwattana Rajabhat Ratchathewi Phra Phan Wassa Aiyika Chao Royal birthplace in the Grand Palace on 27 June 1878, or on Thursday, 7 months, Ramkhamhaeng 12, Khrueangsri, 1240

Crown Prince Prince Mahawajirunhit Crown prince Was established as the Crown Prince The crown prince on January 14, 1886, while he was 8 years old, having been established after the royal visitation of the Department of the Bowonnawicharn Palace.

When the year 2428, there was no further establishment as the Department of the Bowon Palace. With the initiative of King Chulalongkorn Position of the Department of the Bowonnara Mongkol

Not suitable for the times and may cause foreigners to confuse Therefore established the son of the Crown Prince Instead, the Crown Prince followed the popular pattern in many civilized countries instead.

อ้างอิงจาก : google

น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ

จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือจังหวัดอะไร

ทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย คือทางรถไฟเส้นทางใด